KINNITATUD
MTÜ KMHÜ ÜLDKOOSOLEKUL
05.09.2016, Tallinnas

MTÜ KOORIJUHTIDE- JA MUUSIKAÕPETAJATE HARJUMAA ÜHENDUSE


TEGEVUSKAVA   aastaks 2017


1. Liikide täiend- ja mentorkoolituse jätkuv korraldamine
Eesmärk: Tõsta maakonna muusikakollektiivide juhtide erialast kvalifikatsiooni.
Selleks:
Koostada 2017 mentorkoolituste ja teabepäevade plaan, mis pannakse koduleheküljele üles 01.01.2017

2. Erinevate kooriliikide töö korraldamine
Eesmärk: jätkuvalt osalemine laulupeo protsessis
Vaata 2017 erinevate liikide eelproovide plaani koduleheküljelt: www.harjukultuur.ee


3. Valdkonna ühisürituste korraldamine
Eesmärk: Populariseerida koorilaulu, aidata kaasa koorikollektiivide taseme ühtlustamisele
Selleks:

1. Lastekooride projekti "Rõõm laulust" jätkumine 2017

Vastutaja: Heli Sepp

2. Harjumaa vokaalansamblite festivali korraldamine 18.11.2016 Saue valla Kultuurikeskuses

Vastutaja: KMHÜ juhatus, Kaija Velmet

4. "Harjumaa Laululaps 2017"  Viimsi Huvikeskuses 21.-22. aprill 2017 kaasaaitamine.

 
Vastutaja: KMHÜ juhatus, Ita-Riina Pedanik

4. Muusikaõpetuse alavaldkonna koostöö korraldamine
Eesmärk: arendada suhteid EMÕL-iga, olla muusikaõpetuse ainesektsiooni funktsioonis ja korraldada aineolümpiaade
Selleks:

1. KMHÜ liikmete osalemine vabariiklikul muusikaõpetajate sügispäevadel 2017 Järva maakonnas.

Vastutajad: KMHÜ juhatus

2. 2017 Noorte laulupeo seminaride ja eelproovide korraldamine

Vastutaja: KMHÜ juhatus, Ruth Jürisalu, Riin kivinurm

5. Projektide õigeaegne ettevalmistamine
Eesmärk: Arendada kollektiivide juhtide projektikirjutamise oskusi.
Selleks:
1. Nõustada ühenduse liikmeid projektide kirjutamisel. Saata meililistidesse teavitusi koolituste ja teabepäevade kohta.

Vastutaja: Merike Hallik


6.    Organisatsiooni arendamine (liikmeskonna suurendamine, ühisüritused jmt)
Eesmärk: suurendada liikmeskonda, korraldada ühisüritusi, aktiviseerida uusi noori kollektiivide juhte ja muusikaõpetajaid.
Selleks:

1. Kaasata tegevusse lasteaedade muusikaõpetajaid ja äsja tööle asunud muusikaõpetajaid

Vastutaja: KMHÜ juhatus

2. korraldada KMHÜ sügishooaja üldkoosolek koostöös Eesti Kontserdiga 5.09.2016 kell 15.00 Estonia Kontserdisaalis ja kevadkoosolek 16.05.2017 Omavalitsusmajas

Vastutajad: KMHÜ juhatus

3. korraldada KMHÜ juhatuse laiendatud väljasõiduseminar 24. augustil 2016 Paunküla Heaolukeskuses ja veebruaris 2017

Vastutajad: KMHÜ juhatus, Ruth Jürisalu


Tegevuskava lahutamatu osa on Harju maakonna kultuurisündmuste kalender 2017 aastaks, mis valmib Harjumaa Omavalitsuste Liidu ja maakondlike rahvakultuuriühendustega koostöös. Kultuurikalender on üleval koduleheküljel: www.hol.ee


Kontakt:
Merike Hallik
Harju maakonna rahvakultuurispetsialist
5342 8822
merike.hallik@rahvakultuur.ee


Koostasid:
MTÜ KMHÜ juhatus koosseisus:  Anne Kruuse, Taavi Esko, Grete Põldma, Heli Karu, Kätlin Puhmaste, Heli Sepp
Merike Hallik – Harju maakonna rahvakultuurispetsialist
Ruth Jürisalu - Harjumaa Omavalitsuste Liidu kultuurinõunik