Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühenduse Põhikiri

Üldsätted.

Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus (lühinimetus Harjumaa KMHÜ) on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik maakondlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud vokaalmuusika ja koorilaulu populariseerimisele ning arendamisele Harjumaal.

Koorijuhtide ja muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus (edaspidi ühendus) ühendab koorilaulu viljelevate kollektiivide juhte, lauluõpetajaid, vokaalmuusika koorilaulu arendamisest ja toetamisest huvitatud juriidilisi ning füüsilisi isikuid.

Ühendus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest, rahvuskultuuri arendamise huvidest, asutamislepingust ning käesolevast põhikirjast.

Ühendus on eraõiguslik juriidiline isik, mille eesmärgiks ja põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Ühenduse tulu kasutatakse ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, kasumit oma liikmete vahel ei jaotata.

Ühenduse tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Ühendus rajab kõik oma suhted riiklike ja teiste institutsioonidega nii kodu- kui välismaal reeglina lepingulisel alusel. Ühendus võtab osa üleriigiliste ja piirkondlike kultuurhariduslike ühenduste või liitude tegevusest ning teeb koostööd Harjumaa Omavalitsuste Liiduga.

Ühendus võib omada vara ja arveldusarvet pangas, tal on oma sümboolika ja atribuutika ning selle kasutamise ainuõigus.
1.7. Ühenduse asukoht ja tegevuspiirkond on Harju maakond.
1.8. Ühendus on asutatud 28. detsembril 2000.a. Viimsis määramata tähtajaks.

2. Ühenduse eesmärgid ja nende saavutamise vahendid.
Ühenduse eesmärgiks on vokaalmuusika ja rahvusliku koorilaulu traditsioonide jätkamine ja viljelemine, sellealase tegevuse koordineerimine ning laiendamine ja
Harjumaa lauljatele tegevuseks soodsate tingimuste loomine.

Eesmärkide täitmiseks ühendus:
1) osaleb maakonna rahvakultuurialaste ürituste planeerimisel ning läbiviimisel;
korraldab esinemisi, kontserte, näitusi jm.;
loob ja arendab sidemeid teiste maakondade ja riikide kooridega ning vokaalmuusikuid ühendavate organisatsioonidega, samuti vokaalmuusikat kirjutavate heliloojatega;
4) korraldab oma liikmetele täiendõpet ning arendab ja toetab pärimuskultuuri tegevust;
viib läbi oma liikmeskonnale loenguid, kursusi ja seminare, levitab erialast kirjandust;
autasustab ja stimuleerib vokaal- ja koorimuusika viljelemisel silmapaistnud isikuid ja organisatsioone, annab välja stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale;
viib läbi ühenduse tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil tasulisi kultuuriüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid ühenduse kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, korraldab loteriisid ja ennustusvõistlusi, sõlmib sponsor- ja reklaamilepinguid.

Ühenduse liikmeskond.

Ühenduse liikmeks võivad olla Harjumaal tegutsevate kooride juhid ja muusikaõpetajad, kes on huvitatud osalemisest ühenduse tegevuses ja tunnistavad käesolevat põhikirja. Ühenduse liikmeks võivad olla ühenduse tegevuse toetamisest huvitatud juriidilised isikud.

Ühenduse liikmeks vastuvõtmise otsustab ühenduse juhatus taotleja kirjaliku avalduse alusel. Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega avalduse esitamisele järgneval juhatuse koosolekul.

Asutajaliikmetel ja hiljem vastuvõetud liikmetel on ühesugused õigused ja kohustused.
Ühenduse liikmelisust ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada.
Ühenduse liikmed maksavad sisseastumismaksu ja iga-aastast liikmemaksu, mille suuruse määrab üldkoosolek.
Ühenduse juhatus peab oma liikmete arvestust.
Ühendusest väljaastumisel tuleb juhatusele esitada kirjalik avaldus.
Liikme võib ühendusest välja arvata juhul, kui tema tegevus on vastuolus ühenduse põhikirjaga või kahjustab ühenduse mainet, samuti juhul kui liige ei täida ühenduse juhatuse või üldkoosoleku otsuseid, ei ole tasunud liikmemaksu kahe aasta jooksul.
Liikme väljaarvamise ühendusest otsustab juhatus. Liige võib nõuda väljaarvamise otsuse ülevaatamist üldkoosoleku poolt.
3.10.Ühendusest väljaarvatud liikmele tuleb tema ühendusest väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest kirjalikult teatada.

3.11.Ühenduse liikmel on õigus:
1) osaleda üldkoosolekul;
2) valida ja olla valitud kõigisse ühenduse esinduskogudesse ja ametitesse;
esitada ettepanekuid ja arupärimisi ühenduse tegevuse kohta;
4) osaleda eelisõigusega kõigil ühenduse poolt korraldatud üritustel ja kursustel;
5) kasutada ühenduse vahendeid ja vara selleks kehtestatud korras.

Ühenduse liige on kohustatud:
1) järgima ühenduse põhikirja ja juhtorganite otsuseid;
2) osalema korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;
3) tasuma õigeaegselt liikmemaksu üldkoosoleku poolt otsustatud tähtaegadeks ja suuruses;
4) kasutama heaperemehelikult ühenduse vara;
5) hoidma ja kaitsma ühenduse head mainet.

Juhtimine.

Ühenduse kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek.

Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
 • põhikirja muutmine;
 • ühenduse tegevuse eesmärkide muutmine;
 • aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
 • majandusaasta aruande kinnitamine;
 • juhatuse liikmete arvu ja nende volituste aja kinnitamine;
 • juhatuse liikmete valimine ja revidendi määramine;
 • sisseastumis- ja liikmemaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine;
 • ühenduse tegevuse lõpetamise või ühinemise ja jagunemise otsustamine;
 • muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
Ühenduse koosoleku kutsub kokku juhatus:
vähemalt 1 kord aastas;
kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühenduse liikmetest.
Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab ühenduse juhatus liikmetele vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist kirjalikult, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra projekti.
Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut p. 4.3.2) nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kutsuda samas korras juhatusega (p. 4.4.).
Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühenduse liikmetest.
Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühenduse liikmetest.
Ühenduse põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus. Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisest. Ühenduse tegevuse eesmärgi muutmiseks on vaja vähemalt 9/10 liikmete nõusolekust.
4.10. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik ühenduse liikmed. Igal ühenduse liikmel on üks hääl.
4.11. Kui üldkoosolek ei ole p. 4.6. sätestatud kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid kui üldkoosolekul osaleb vähemalt 7 liiget.
4.12. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad kõik ühenduse liikmed.
4.13. Ühenduse liige, kes on ka juhatuse või mõne muu organi liige, ei või hääletada ühenduse poolt tema vastu nõude esitamise otsustamisel. Käesolevas lõikes nimetatud ühenduse liikmete hääli ei arvestata esindatuse määramisel.
4.14. Üldkoosolek teostab järelvalvet ühenduse organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks määrab üldkoosolek revidendi või audiitorkontrolli. Järelvalvet teostav isik ei või olla juhatuse liige ega raamatupidaja. Juhatus peab võimaldama revidendil tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ja andma vajalikku teavet. Revident koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab üldkoosolekule.

Juhatus.

Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib ühenduse tegevust ja esindab ühendust juhatus. Juhatuse liikmete arvu alammääraks on 3 ja ülemmääraks on 7 isikut.
Juhatuse liikmete arvu ja nende volituse aja, perioodiga kuni kolm aastat, kinnitab üldkoosolek.

Juhatuse liikmete valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem häälte arv eeldusel, et kandidaadi poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud ühenduse liikmetest või nende esindajatest. Juhatuse esimehe valib juhatus oma liikmete hulgast.

Juhatuse esimees esindab ühendust kõikides õigustoimingutes ainuisikuliselt, ülejäänud juhatuse liikmed esindavad ühendust ühiselt.
Juhatus võtab vastu otsuseid ühenduse juhtimise küsimustes. Juhatuse pädevusse kuuluvad:
 • ühenduse üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;
 • ühenduse liikmete vastuvõtmine ja liikmeskonnast väljaarvamise otsustamine;
 • liitudesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine;
 • ühenduse tegevuskavade ja aasta eelarve koostamine ning esitamine üldkoosolekutele;
 • ühenduse majandusaasta aruande koostamine ja esitamine üldkoosolekule;
 • välissuhete korraldamine ja koordineerimine;
 • sümboolika kavandite ning statuutide kinnitamine;
 • ühenduse ürituste kalenderplaani, ürituse eelarvete ja korraldajate kinnitamine ning muud põhitegevust ja ühisettevõtmisi puudutavate üldküsimuste lahendamine;
 • laenude võtmine ja andmine;
 • kontode ja arvete avamine krediidiasutustes, lepingute sõlmimine, töötajate tööle võtmine ning töölt vabastamine ja volikirjade väljaandmine;
 • muude küsimuste lahendamine, mis ei nõua põhikirja ja kehtiva seadusandluse järgi üldkoosoleku kokkukutsumist.
5.6. Juhatuse koosolekud protokollitakse, vastuvõetud otsused fikseeritakse kirjalikult ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral ühenduse tegevust juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.

Ühenduse juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele kuid mitte harvemini kui üks kord kvartalis. Ühenduse juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees. Juhatus võib võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

Ühenduse juhatus on õiguspädev vastu võtma otsuseid, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole tema liikmetest. Juhatuse koosoleku otsus on vastuvõetud kui selle poolt hääletab üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist volitada teistele isikutele. Juhatus peab andma liikmetele vajalikku teavet ühenduse juhtimise kohta ja esitab nende nõudmisel vastava aruande.
Juhatuse liikmele või juhatuse poolt volitatud isikule võib hüvitada ühenduse ülesannete täitmisel tehtud vajalikke kulutusi võimaluste piires.
Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega ühendusele tekitatud kahju eest solidaarselt.

Ühenduse juhatus moodustab vajaduse korral alatisi või ajutisi töögruppe, toimkondi ja komisjone spetsiifiliste küsimuste arutamiseks ja ettevalmistamiseks ning võib kutsuda nende töös osalema ka eksperte ja spetsialiste väljastpoolt ühenduse liikmeskonda.

Ühenduse vahendid nende moodustamine ja kasutamine.

6.1. Ühenduse vara ja vahendid moodustuvad:
 • sisseastumis- ja liikmemaksudest;
 • nii kodu- kui välismaa füüsiliste ja juriidiliste isikute rahalistest ja varalistest annetustest ja sponsorlusest;
 • kohaliku omavalitsuste toetustest;
 • riiklikest toetustest;
 • huvialaliitude ja omavalitsusliidu toetustest;
 • sihtotstarbelistest eraldistest;
 • välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide abist;
 • tasuliste ürituste korraldamisest ja ühenduse muudest finantstuludest;
 • õppemaksudest, õppevahendite ja muudest müügi tuludest;
 • intressitulust ja muudest laekumistest.
6.2. Ühendus kasutab oma vahendeid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale
6.3. Ühendus vastutab oma varaliste kohustuste eest kogu temale kuuluva varaga.
6.4. Ühendus ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust ühenduse kohustuste eest.
6.5. Ühenduse majandusaasta algab 01.jaanuaril ning lõpeb 31.detsembril.
6.6. Juhatus korraldab ühenduse raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkoosolekule kinnitamiseks kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

Ühenduse ühinemine, jagunemine või lõpetamine.

7.1. Ühenduse ühinemise või jagunemise otsustab üldkoosolek ja vastavad otsused täidetakse mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.
7.2. Ühendus lõpetatakse:
 • üldkoosoleku otsusega, kui ühenduse tegevuse lõpetamine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina ning üldkoosolekul on esindatud üle 2/3 ühenduse liikmetest ja selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalenutest;
 • pankrotimenetluse alustamisel ühenduse vastu;
 • ühenduse liikmete vähenemisel alla kahe;
 • üldkoosoleku võimetuse korral valida põhikirjaga ettenähtud juhatuse liikmeid ja revidenti;
 • sundlõpetamise korras kohtuotsuse alusel.

7.3. Ühenduse lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Üldkoosoleku poolt vastava otsuse vastuvõtmisel määratakse likvideerimiskomisjon, mille moodustavad juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti. Likvideerijate ülesandeks on ühenduse tegevuse lõpetamine, ühenduse lõpetamise teate avaldamine ajalehes, võlgade sissenõudmine, vara müümine, võlausaldajate väljakutsumine ning nende nõudmiste rahuldamine.
7.4. Ühenduse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle Tulumaksuga mittemaksustavate mittetulundusühingute ja -liitude ning sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Kui mõni põhikirjasäte on vastuolus seaduses sätestatuga, siis kohaldatakse seaduses sätestatut.


Ühenduse uus põhikiri on kinnitatud üldkoosolekul 4. jaanuaril 2008.a. Jüris.

Anne Kruuse

juhatuse esimees