Harjumaa Kultuurikorraldajate Liidu Põhikiri

Mittetulundusühingu "HARJUMAA KULTUURIKORRALDAJATE LIIT" põhikiri on kinnitatud 12.mail 2005 sõlmitud asutamislepinguga.

I ÜLDSÄTTED

Harjumaa Kultuurikorraldajate Liit (lühend: HKKL) on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik maakondlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud kultuurielu korraldamisele ja arendamisele Eesti Vabariigis, Harju maakonnas. Harjumaa Kultuurikorraldajate Liit (edaspidi: liit) ühendab Harju maakonna omavalitsustes kultuuritööga tegelevaid spetsialiste, kultuuriasutuste töötajaid, kultuuriteenuseid pakkuvate mittetulundusühingute liikmeid ning teisi kultuurielu arendamisest ja toetamisest huvitatud juriidilisi ja füüsilisi isikuid.

Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest, kultuurielu arendamise huvidest, asutamislepingust ning käesolevast põhikirjast. Liit on eraõiguslik juriidiline isik, mille eesmärgiks ja põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Ühenduse tulu kasutatakse ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, kasumit oma liikmete vahel ei jaotata.

Liidu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Liit rajab kõik oma suhted riiklike ja teiste institutsioonidega nii kodu- kui välismaal reeglina lepingulisel alusel. Liit võtab osa üleriigiliste ja piirkondlike kultuurhariduslike ühenduste või liitude tegevusest ning teeb koostööd maakonna omavalitsustega ja nende liitudega. Liit võib omada vara ja arveldusarvet pangas, tal on oma sümboolika ja atribuutika ning selle kasutamise ainuõigus. Liidu asukoht ja tegevuspiirkond on Harju maakond.

Liit on asutatud 12.mail 2005 Tallinnas määramata tähtajaks.

II EESMÄRGID

Liidu eesmärgiks on jätkata maakonna kultuurielu traditsioone, koordineerida ning laiendada sellealast tegevust, samuti aidata kaasa kultuuritegevuseks soodsate tingimuste loomisele Harjumaal.

Eesmärkide täitmiseks liit:
2.2.1 aitab kaasa kultuuripoliitika kujundamisele Harju maakonnas;
2.2.2 osaleb maakonna ja vabariigi kultuuriürituste planeerimisel ja korraldamisel; loob ja arendab sidemeid teiste maakondade ja riikide kultuurikorraldajatega, samuti kultuurikollektiivide ning organisatsioonidega; korraldab kultuuritöötajate täiendõpet ja erialast koolitust, samuti loenguid, kursuseid, seminare kõigis kultuuri valdkondades; tunnustab kultuurielu arendamisel silmapaistnud isikuid ja organisatsioone, annab välja stipendiume; korraldab tasuta ja tasulisi kultuurisündmuseid, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid liidu kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, korraldab loteriisid, sõlmib sponsor- ja reklaamlepinguid; algatab ja vahendab kultuurisündmuseid ja kontakte.

III LIIKMESKOND

Liidu liikmeteks võivad olla kõik Harjumaal tegutsevad kultuurielu korraldamisega seotud füüsilised ja juriidilised isikud, kes kes on huvitatud osalemisest liidu tegevuses ja tunnistavad käesolevat põhikirja. Liidu liikmeteks võivad olla ka liidu tegevuse toetamisest huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud. Liidu liikmeks vastuvõtmine toimub taotleja kirjaliku avalduse esitamisel ja juhatuse otsuse alusel.

Asutajaliikmetel ja hiljem vastuvõetud liikmetel on ühesugused õigused ja kohustused. Liikmed maksavad sisseastumismaksu ja iga-aastast liikmemaksu vastavalt üldkoosoleku otsusele. Liikmete arvestust peab juhatus. Liidust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Liikme võib liidust välja arvata juhul kui tema tegevus on vastuolus liidu põhikirjaga või kahjustab liidu mainet, samuti juhul kui liige ei täida liidu juhatuse või üldkoosoleku otsuseid, ei ole tasunud liikmemaksu kahe aasta jooksul. Liikme väljaarvamist liidust otsustab juhatus. Liige võib nõuda väljaarvamise otsuse ülevaatamist üldkoosoleku poolt.

Liidust väljaarvatud liikmele teatatakse väljaarvamise põhjus ja otsus kirjalikult.

Liikme õigused: osaleda üldkoosolekul; valida ja olla valitud kõigisse liidu esinduskogudesse ja ametitesse; esitada ettepanekuid ja arupärimisi liidu tegevuse kohta; osaleda eelisõigusega kõigil liidu poolt korraldatud üritustel ja koolitustel; kasutada liidu vahendeid ja vara selleks kehtestatud korras.

Liikme kohustused: järgima liidu põhikirja ja juhtorganite otsuseid; osalema korralistel ja erakorralistel üldkoosolekutel ning valitatavatesse organitesse kuulumisel nende töös; tasuma õigeaegselt liikmemaksu; kasutama heaperemehelikult liidu vara ja vahendeid; hoidma ja kaitsema liidu head mainet.

IV JUHTIMINE

Liidu kõrgemalseisvaks organiks on liikmete üldkoosolek.

Üldkoosoleku pädevusse kuulub: põhikirja muutmine; liidu tegevuse eesmärkide muutmine; arengukava, tegevuskava ja eelarve kinnitamine; majandusaasta aruande kinnitamine; juhatuse liikmete valimine, revidendi/audiitori määramine;
sisseastumis- ja liikmemaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine;
liidu tegevuse jagunemise, ühinemise või lõpetamise otsustamine; muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduses või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt 1 kord aastas või kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 liidu liikmetest. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab juhatus liikmetele vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist kirjalikult, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra projekti. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut p 4.3 nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad korraldada ise üldkoosoleku samas korras juhatusega p 4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 51 % liikmetest. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on vähemalt 51 % koosolekul osalenud liidu liikmetest. Liidu liige võib delegeerida oma häält ainult kirjaliku volituse alusel. Liidu tegevuse eesmärgi ja/või põhikirja muutmiseks on vaja vähemalt 2/3 liikmete nõusolekut. Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisest. Erakorralisel üldkoosolekul mitteosalenud liikmete arvamus võib olla esitatud kirjalikult. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletab kirjalikult vähemalt 51% liidu liikmetest. Igal liikmel on 1 hääl.

Kui üldkoosolek ei ole p 4.6 sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus 3 nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev otsustama, kui üldkoosolekul osaleb vähemalt 1/10 liikmeskonnast. Liidu liige, kes on ka juhatuse või muu organi liige, ei või hääletada ühenduse poolt tema vastu nõude esitamise otsustamisel. Üldkoosolek teostab järelevalvet ühenduse organite tegevuse üle, määrates revidendi või audiitorkontrolli. Järelevalvet teostav isik ei või olla juhatuse liige ega raamatupidaja.

Juhatus peab revidendil võimaldama tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ja andma vajalikku teavet. Revident koostab revisjoni tulemuste kohta aruande või audiitor väljastab järeldusotsuse, mis esitatakse üldkoosolekule kinnitamiseks.

V JUHATUS

Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib liidu tegevust ja esindab liitu juhatus. Juhatus on 3-7 liikmeline. Juhatuse liikmete arvu ja nende volituste perioodi (kuni 3 aastat) kinnitab üldkoosolek. Juhatuse esimehe valib juhatus oma liikmete seast

Juhatuse esimees ja aseesimees esindavad liitu kõikides õigustoimingutes ainuisikuliselt või määravad esindaja kirjaliku volituse alusel, ülejäänud juhatuse liikmed esindavad liitu ühiselt.

Juhatuse pädevusse kuuluvad: üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine; liikmete vastuvõtmine ja liikmeskonnast väljaarvamine; liitudesse, ühendustesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine; arengukava, tegevuskava, eelarve ja majandusaasta aruande koostamine ning üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine; välissuhete koordineerimine ja korraldamine; sümboolika kavandite ning statuutide kinnitamine; arveldusarvete avamine krediidiasutustes, lepingute sõlmimine, töötajate tööle võtmine ja töölt vabastamine ning volikirjade väljaandmine; muude küsimuste lahendamine, mis ei nõua põhikirja ja kehtiva seadusandluse järgi üldkoosoleku kokkukutsumist.

Juhatuse koosolekud protokollitakse, vastuvõetud otsused fikseeritakse kirjalikult ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral liidu tegevust juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel. Liidu juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele kuid mitte harvemini kui 1 kord kvartalis. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees. Juhatus võib võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletab kirjalikult üle poole juhatuse liikmetest. Juhatus on õiguspädev vastu võtma otsuseid, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole tema liikmetest. Juhatuse koosoleku otsus on vastuvõetud, kui selle poolt hääletab üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist volitada teisele isikule. Juhatus peab andma liikmetele vajalikku teavet liidu juhtimise kohta ja esitab nende nõudmisel vastava aruande.

Juhatuse liikmele või juhatuse poolt volitatud isikule võib hüvitada liidu ülesannete täitmisel tehtud vajalikke kulutusi ja/või maksta töötasu. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise, samuti oma kohustuste täitamata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega liidule tekitatud kahju eest solidaarselt. Juhatus võib moodustada alalisi või ajutisi töögruppe ja komisjone spetsiifiliste küsimuste arutamiseks ja ettevalmistamiseks ning kutsuda nende töös osalema eksperte ja spetsialiste väljastpoolt liidu liikmeskonda. Eelpoolnimetatutele võib hüvitada liidu ülesannete täitmisel tehtud vajalikke kulutusi ja/või maksta töötasu.

VI VARA JA VAHENDID

Liidu vara ja vahendid moodustuvad: sisseastumis- ja liikmemaksudest; füüsiliste ja juriidiliste isikute rahalistest ja varalistest annetustest ja sponsorlusest; kohalike omavalitsuste ja nende liitude toetustest; riiklikest toetustest; välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide abist; tasuliste ürituste korraldamisest, liidu muudest finantstuludest; õppemaksudest, osavõtutasudest, õppevahendite ja muu sarnase müügi tuludest; intressitulust ja muudest laekumistest.

Liit kasutab oma vahendeid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Liit vastutab oma varaliste kohustuste eest kogu temale kuuluva varaga. Liit ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust liidu kohustuste eest. Liidu majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril. Juhatus korraldab liidu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.

Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkoosolekule kinnitamiseks 4 kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

VII LIIDU JAGUNEMINE, ÜHINEMINE, TEGEVUSE LÕPETAMINE

Liidu jagunemise või ühinemise otsustab üldkoosolek ja vastavad otsused täidetakse mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras. Liidu tegevus lõpetatakse: üldkoosoleku otsusega, kui liidu tegevuse lõpetamine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina ning üldkoosolekul on esindatud üle 2/3 liidu liikmetest ja selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalenutest; pankrotimenetluse alustamisel liidu vastu; liidu liikmete vähenemisel alla kahe; sundlõpetamise korras kohtuotsuse alusel. Liidu tegevuse lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Üldkoosoleku poolt vastava otsuse vastuvõtmisel määratakse likvudeerimiskomisjon, mille moodustavad juhatuse liikmed, juhul kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti. Likvideerijate ülesandeks on liidu tegevuselõpetamine, liidu tegevuse lõpetamise teate avaldamine ajakirjanduses, võlgade sissenõudmine, vara müümine, võlausaldajate väljakutsumine ning nende nõudmiste rahuldamine.

Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitteesitanud teadaolevate võlausaldajate raha deponeerimist antakse liidu arvele jäänud rahalised vahendid ja muu vara Harjumaa Omavalitsuste Liidule või samade eesmärkidega tegutsevale mittetulundusühingule Harju maakonnas.

Kui mõni põhikirjasäte on vastuolus seadusega, kohaldatakse seaduses sätestatut.

Liidu põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga asutamiskoosolekul 12.mail 2005 aastal Tallinnas.